1. Bảng chi tiết gói cước Supernet 1 Viettel – 100Mbps

 

2. Bảng chi tiết gói cước Supernet 2 Viettel – 125Mbps

3. Bảng chi tiết gói cước Supernet 4 Viettel – 200Mbps

4. Bảng chi tiết gói cước Supernet 4 Viettel – 250Mbps

Rate this {Đánh giá bài nhé}